Хлорталидон спрямо хидрохлоротиазид в комбинация с ангиотензин рецепторен блокер за лечение на артериална хипертония – метаанализ

Автори

  • admin admin

DOI :

https://doi.org/10.48242/.v3i1.1

Ключови думи :

хидрохлоротиазид, хлорталидон, диуретици, ангиотензин-рецепторен блокер, артериална хипертония

Абстракт

Намаляването на сърдечно-съдовата смъртност и заболяемост при пациенти, лекувани за артериална хипертония (АХ), е пряко свързано с понижаването на артериалното налягане (АН). Диуретиците са доказано полезни за предотвратяване на сърдечно-съдови усложнения и имат дълга история на безопасност и ефикасност. Основната цел на този метаанализ е да се сравни ефикасността на комбинацията на ангиотензин рецепторен блокер (ARB) с хлорталидон (CTLD) или хидрохлоротиазид (HCTZ) при пациенти с АХ. Търсихме източници в електронни бази данни PubMed, MEDLINE, Scopus, PsyInfo, Cochrane, eLIBRARY.ru, http://ClinicalTrials.gov и http://www.clinicaltrialsregister.eu през септември 2018 г., за да идентифицираме проучвания, изследващи ефекта от комбинацията на ARB с CTLD или HCTZ върху систолното и диастолното АН (САН и ДАН) при пациенти с хипертония. Промяната в САН и ДАН, изразени като средно претеглена разлика (WMD), беше основната ни крайна точка. Методът със случайни ефекти беше избран като основен анализ и резултатите бяха представени с 95% доверителен интервал (CI). Извършен е анализ на чувствителността. 15 проучвания, представящи данни за 28 отделни режима на дозиране, са включени в анализа, сравняващ ефикасността на комбинацията на ARB и CTLD спрямо ефекта от комбинираната употреба на ARB и HCTZ при хипертоници. Сравнения на ARB/HCTZ срещу ARB показа промени в АН от -6.89 (-8.09, -5.69) mmHg за САН и -3.67 (-4.15, -3.19) mmHg за ДАН. За сравнението ARB/CTLD спрямо ARB/HCTZ промените бяха -6.30 (-7.30, -5.29) mmHg за САН и -3.57 (-4.17, 2.98) mmHg за ДАН. Нашият анализ предполага превес на CTLD в контрола на кръвното налягане в сравнение с HCTZ. Вярваме, че CTLD трябва да се
разглежда като ценна алтернатива за HCTZ и възможност за прилагане във фиксирани дозови комбинации с ARB, въпреки че са необходими допълнителни изследвания.

Публикуван

2020-08-22

Брой

Раздел (Секция)

Статии