Пполиморбиден пациент с декомпенсирана застойна сърдечна недостатъчност – диагностични и терапевтични предизвикателства ключовата роля на индивидуализирания подход

Автори

  • Denitsa Nedyalkova Cardiology hospital Veliko Tarnovo

Ключови думи:

сърдечна недостатъчност, тахикардно-индуцирана кардиомиопатия, дилатативна кардиомиопатия, белодробна тромбемболия, миокарден инфаркт, кардиогенен шок, дихателна недостатъчност, механична вентилация, мозъчен инсулт

Резюме

Представяме клиничен случай на пациентка с изострена хронична застойна сърдечна недoстатъчност, нестабилен хемодинамичен статус и прогресивно задълбочаваща се дихателна недостатъчност, което наложи пациентката да бъде интубирана и поставена на механична апаратна вентилация. В хода на диагностично-терапевтичния процес се обсъдиха възможните нозологични единици, които биха дали обяснение за тежкото общо състояние, с което пациентката постъпва в болницата. По време на хоспитализационния престой констатирахме и остро настъпил неврологичен дефицит. С този клиничен случай целим да покажем мултифакторната генеза на декомпенсираната сърдечна недостатъчност и нуждата от комплексно лечение за постигане на блaгоприятен резултат.

Публикувано

2022-08-23

Издание

Раздел

Articles