Тромб или миксом - това е въпросът.

Клиничен случай на пациентка с мулти туморни формации в предсърдията.

Автори

  • Hristina Tsanovska doctor

Ключови думи:

тумори на сърцето/миксом, тромби, диференциална диагноза, образни методи

Резюме

Увод:  Едни от най- често срещаните тумори на сърцето са миксомите и тромбите, които понякога трудно могат да бъдат разграничени. Основният диагностичен метод е ехокардиографията, като в допълнение могат да бъдат използвани компютърната томография на сърце и сърдечен ядреномагнитен резонанс. Представяме клиничен случай на пациентка с наличие на туморни формации в предсърдията.

Клиничен случай: 69 годишна пациентка, постъпваща с прояви на сърдечна недостатъчност, на фона на перманентно предсърдно мъждене със субоптимална антикоагулантна терапия. Трансторакалната ехокардиокрагия  обективизира туморни формации в двете предсърдия, първоначално суспекти за тромби. При проведената КТ на сърце се установиха различия в характеристиките на двете формации.  Туморната маса в ляво предсърдие (ЛП) бе с хетерогенен вид, с резки очертания, захваната за латералната повърхност на ЛП. В дясно предсърдие (ДП) се визуализира хиподенсна лезия с лобулирана и неправилна форма, с постконтрастна плътност характерна за кръв. Едно от най- категоричните доказателства за наличие на миксом в ЛП е установената ангиографски допълнителна мрежа от съдове в същата зона, вероятна васкуларизация на туморна формация. Проведена бе оперативна  екстирпация на туморните маси, с макроскопска характеристика на миксом в ЛП и тромб в ДП. Въпреки категоричните данни за диагнозата от образните изследвания и макроскопските препарати, хистологичният резултат е некатегоричен: лезия от ДП – смесен тромб и лезия от ЛП- тромб в съседство с цикатрициална тъкан.

Заключение:  Диференциалната диагноза на сърдечните туморни формации не е лесна задача. В определени случаи е необходимо следване на алгоритъм от образни изследвания с оглед подпомагане поставянето на правилната диагноза и провеждането на съответното лечение.

Публикувано

2022-10-27

Издание

Раздел

Articles