КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ – ВАРИАЦИЯ НА СИНДРОМ НА REINHOLD И СИНДРОМ НА ПИРАМИДНОТО КРЪСТОВИЩЕ ПРИ ПАЦИЕНТ С МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ

Автори

  • Steliyan Veselinov Heart And Brain Burgas
  • Anna Kovacheva
  • Ivan Dimitrov

Ключови думи :

синдром на пирамидното кръстовище, синдром на Reinhold, исхемичен мозъчен инсулт

Абстракт

Представен е клиничен случай на неописан до сега в литературата синдром, който е комбинация между изключително редкия хемимедуларен синдром на Reinhold и синдромa на пирамидното кръстовище. Проведени са магнитно-резонансна томография на главен мозък с контраст, лабораторни изследвания, доплерова сонография. Този случай има за цел да подчертае значението на подробния неврологичен преглед за идентифициране на лезии, обхващащи задната мозъчна циркулация, провеждането на образни методи за верификация на диагнозата и бързото започване на лечението. Познаването на различните синдроми при инсулт е  толкова необходимо в клиничната практика, поради своята предизвикателност, с оглед голямата вариабилност в представянето на симптомите.

Публикуван

2023-05-11

Брой

Раздел (Секция)

Статии