ИСХЕМИЧЕН МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ И ЕПИЛЕПТИЧЕН СТАТУС – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Автори

  • Ivan Ivanov Neurology resident
  • Plamen Bozhinov

Ключови думи :

исхемичен мозъчен инсулт, неврологичен дефицит, тромболиза, епилептичен статус, електроенцефалограма, антиепилептични медикаменти, белодробен статус

Абстракт

Симптомите при мозъчносъдов инцидент и тези по време и след епилептичен пристъп могат да представляват диференциалнодиагностична трудност. Макар и рядко, двете състояния могат да се проявят при един и същи пациент по едно и също време. Важно е да се разграничат бързо, за да може да се приложи правилната терапия с оглед на различната етиология и патоге­неза на двете състояния. Представяме случая на 56-годишен мъж с епилепсия, който по време на рутинна ЕЕГ получава остра слабост на левите крайници. Липсата на КТ данни за исхемично огнище или хеморагии ни даде основание да предприемем интравенозна тромболиза. Незабав­ната реакция на медицинския екип при диференциалната диагноза и последвалото лечение са причините болният да преодолее остро настъпилия неврологичен дефицит.

Публикуван

2023-10-02

Брой

Раздел (Секция)

Статии