"ЯЙЦЕТО ИЛИ КОКОШКАТА“ – ТАХИКАРДИОМИОПАТИЯ ИЛИ КАРДИОМИОПАТИЯ С ТАХИКАРДИЯ – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Автори

  • Martin Hristov
  • Dilyana Yakova MD, PhD
  • Valentin Hristov

Ключови думи :

тахикардно-индуцирана кардиомиопатия, предсърдно трептене, застойна сърдечна недостатъчност, обратно развитие

Абстракт

Продължителните и рецидивиращите надкамерни тахикардии, както и честите ка­мерните екстарасистоли, бедрените блокове, камерното пейсиране, могат да станат причина за развитие на миокардна дисфункция, провoкираща дилатативна кардиомиопатия. Пациенти­те търсят помощ eдва при наличие на клинични симптоми, въпреки че аритмията може да е персистирала месеци или години преди изявата им. Диагностичният процес често е предизви­кателство поради липсата на ретроспективни данни за пациента и неясните критерии за по­ставяне на диагнозата тахикардно-индуцирана кардиомиопатия. Навременното разпознаване, задълбоченият ѝ анализ и лечение могат да доведат до частично или пълно обратно развитие. Поради тези факти ние избрахме да представим клиничен случай на пациент с постигане на пълно възстановяване на сърдечната функция след животозастрашаваща кардиомиопатия, на­стъпила в резултат на предсърдно трептене

Публикуван

2023-05-11

Брой

Раздел (Секция)

Статии