КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ: II ТИП НА ОСТЪР МИОКАРДЕН ИНФАРКТ (ЕМБОЛОГЕНЕН) ПРИ ПАЦИЕНТ С ИНФЕКЦИОЗЕН ЕНДОКАРДИТ

Автори

  • Detelin Dimov SbalkMadara
  • Iana Simova
  • Martin Stoynev
  • Denitsa Dimitrova
  • Yordan Krasnaliev

Ключови думи:

остър миокарден инфаркт, инфекциозен ендокардит, емболия

Резюме

Въпреки че острият инфаркт на миокарда (ОМИ), дължащ се на атеросклероза, е една от основните причини за смъртност в световен мащаб, то други по-малко разпростра­нени причини могат да играят важна роля при някои спешни състояния. Днес много клинични проучвания показват, че инфекциозните и възпалителните процеси могат да бъдат причина за инфаркт на миокарда. Според наличните данни, коронарна емболия, дължаща се на инфек­циозен ендокардит (ИЕ), също може да доведе до ОМИ. Настоящият случай е един рядък казус на пациент с ОМИ поради коронарна емболия, причинена от инфекциозен ендокардит. Нашият клиничен случай представя мъж на 72-годишна възраст, с рискови фактори за исхемична болест на сърцето (ИБС), постъпващ по спешност след епизод на гръдна болка, предшествана от обо­стряне на хроничен пиелонефрит. Диагнозата е втори тип миокарден инфаркт (емболичен) с ST-елевация на антеролатерална стена на лявата камера (ЛК) при тромботична оклузия на D1.

Публикувано

2023-10-02

Издание

Раздел

Articles