АОРТНА СТЕНОЗА С НИСЪК ДЕБИТ/НИСЪК ГРАДИЕНТ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

Автори

  • Shenay Sadak bulgarian
  • Toni Vekov
  • Iana Simova
  • Lilyana Mircheva
  • Darko Simonov

Ключови думи :

aортна клапна стеноза с нисък дебит/нисък градиент, добутамин стрес-ехокардиография, класическa LFLG AоS, парадоксална LF/LG AoS, мултидетекторна компютърна томография, ТАVI, SAVR

Абстракт

Аортната клапна стеноза е най-често срещаният порок сред възрастното насе­ление над 65-годишна възраст в Западна Европа и САЩ. Смъртността настъпва за 3-5 го­дини след по-ява на симптомите при около 75% от пациентите, ако обструкцията не бъде коригирана. Аорт-ната стеноза представлява стеснение на клапния отвор, затрудняващо изтласкването на кръвта от лявата камера към аортата по време на ЛК систола. При па­циенти с аортна стеноза и реду-цирана фракция на изтласкване е трудно да се определи първичният проблем – истинско стес-нение на аортната клапа или невъзможност за отва­ряне на клапата поради малкия ударен обем. Пациентите с аортна стеноза с нисък дебит/ нисък градиент (LF/LG AoS) са предизвикателна група по отношение на диагностициране­то и тяхното диференциране е важно за лечението и прогнозата на заболяването. Целта на тази обзорна статия е да се направи преглед на класификацията на заболяването, да се представят най-новите доказателства за оценката на клапното заболяване и терапев­тичните възможности при него.

Публикуван

2024-01-04

Брой

Раздел (Секция)

Статии