Клиничен случай: Бъбречна литиаза усложнена с уротелен карцином на бъбречно легенче

Автори

 • Тони Стателов Department of Urology, "Heart and Brain" Hospital Burgas
 • Александър Димитров Department of Urology, "Heart and Brain" Hospital Burgas
 • Angel Kirov
 • Maya Katrafilova
 • Mihail Nikolovski
 • Vasil Popov
 • Stefan Hristoforov
 • Zhivko Chakarov
 • Erkan Faridin
 • Iskren Valentinov
 • Martin Yakov

Ключови думи :

уротелен карцином/бъбречно легенче, бъбречна литиаза

Абстракт

Преходноклетъчните карциноми на уринарния тракт са шестите най-често срещани тумори, като един от рисковите фактори за развитието им се смята дългогодишната уроли­тиаза. Представяме клиничен случай на бъбречна литиаза, усложнена с уротелен карцином на бъбречното легенче. Клиничните картини за двете патологии се припокриват. За предопера­тивна подготовка са използвани ехография и КТ на коремни органи. Постоперативното про­следяване при пациента не показва данни за рецидив. Навременната диагностика и лечение са от основно значение за преживяемостта при уротелните карциноми. Решаващо е отделянето на нужното внимание в тази насока, имайки предвид и спадащата възрастова граница за тази патология.

Публикуван

2024-01-04

Брой

Раздел (Секция)

Статии