КАРДИООНКОЛОГИЯ В РЕАЛНАТА ПРАКТИКА: ФАКТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАВ ЛЕЧЕНИЕТО НА МЕТАСТАТИЧЕН БЕЛОДРОБЕН КАРЦИНОМ

Автори

  • Nataliya Chilingirova Medical oncology
  • Martina Samardzhieva
  • Veronika Petrusheva
  • Martin Sirakov
  • Iana Simova

Ключови думи :

белодробен карцином, имунотерия, кардиоонкология, кардиотоксичност

Абстракт

Иновациите в онкологията практически дадоха нови възможности за лечението на па­циентите с онкологична диагноза. Това важи и за карциномът на белия дроб, който все още се приема за водеща причина за смърт, свързана с онкологично заболяване, и дълго време е бил пре­дизвикателство както за изследователите, така и за клиницистите. Последното десетилетие се определя като време за научен и клиничен прогрес, който на практика промени лечебния подход при рака на белия дроб и пренаписа терапевтичните парадигми, като представи нови лечебни подходи, а именно таргетните и имунотерапии. На този фон своето място утвърждава е едно ново направление в медицината, а именно кардиоонкологията. Тя отразява важността от сътруд­ничество между кардиолози и онколози в съвместното лечение на пациенти с онкологични забо­лявания, а водещ принцип е персонализираният подход в лечението на пациента. Основната роля на кардиолога е ранно откриване на субклинична кардиотоксичност, своевременна профилактика и лечение, което налага стриктно проследяване спрямо базово определения риск за развитие на кардиотоксичност и с цел по-добър резултат от онкологичната терапия и по-добра преживяе­мост. Тази статия има за цел да опише накратко някои от основните и най-важни постижения на имунотерапията в лечението на белодробния карцином и практически да онагледи ключовата роля на кардиоонкологията за реализирането на ефекта от иновативните терапии.

Публикуван

2024-04-30

Брой

Раздел (Секция)

Статии