СПИНАЛЕН ИНСУЛТ ПРИ ПАЦИЕНТКА С ПРЕДШЕСТВАЩА ТРАНСПЕДИКУЛАРНАВИНТОВА СТАБИЛИЗАЦИЯ ПО ПОВОД КОМПРЕСИОННА ФРАКТУРАНА ТОРАКАЛЕН ПРЕШЛЕН

Автори

Ключови думи :

спинален инсулт, магнитно-резонансна томография, диференциална диагноза

Абстракт

Представен е клиничен случай на 61-годишна пациентка с рядко срещаната в клинич­ната практика спинална локализация на исхемичен инсулт. Клиничната картина включва болков синдром, ангажиращ долните крайници; парапареза и установено при прегледа нарушение на повърхностната сетивност. Диагнозата е подкрепена от съответна магнитно-резонансна находка. Подчертава се значението на подробно и насочено снетата анамнеза, задълбоченото изследване на неврологичния статус, подходящите инструментални изследвания и диференци­ално-диагностичното мислене за идентифициране на заболяването.

Публикуван

2024-04-30

Брой

Раздел (Секция)

Статии