МАЛИГНЕН ПЕРИТОНЕАЛЕН МЕЗОТЕЛИОМ – ЕПИДЕМИОЛОГИЧНИ, КЛИНИЧНИ,ДИАГНОСТИЧНИ, ТЕРАПЕВТИЧНИ И ПРОГНОСТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ.ДИФЕРЕНЦИАЛНОДИАГНОСТИЧНИ ПРОБЛЕМИ, С ПРЕДСТАВЯНЕНА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ ОТ ПРАКТИКАТА

Автори

  • Полина Дамянова МБАЛ "Сърце и мозък", Плевен
  • Plamena Anova
  • Yordan Yordanov

Ключови думи :

малигнен перитонеален мезотелиом, доброкачествени мезотелиални включвания, реактивна мезотелна хиперплазия, хипертермична интраперитонеална химиотерапия, циторедуктивна хирургия

Абстракт

Малигненият перитонеален мезотелиом (MПM) е рядък и клинично агресивен тумор, произхождащ от серозната повърхност на коремната кухина. Клиничните прояви включват нес­пецифични симптоми. Няколко фактора повлияват прогнозата на пациентите с MПM, вкл. въз­раст, пол, хистологичен тип, степен на диференциация на тумора, степен на разпространение на заболяването и отговор на терапия. Лечението на MПM включва циторедуктивна хирургия, комбинирана с хипертермична интраперитонеална химиотерапия. В някои случаи се прилага и системна химиотерапия. Лечението може да е свързано със значителни усложнения, което подчертава необходимостта от мултидисциплинарен медицински екип за определяне на най- правилния клиничен подход. Патолозите са изправени пред диференциално-диагностични пре­дизвикателства при разграничаването на MПM от други процеси, като първичен перитонеален серозен карцином, реактивна мезотелна пролиферация, мезотелиом in situ, доброкачествени мезотелни включвания и метастатични тумори. Хистологичните характеристики, заедно с имунохистохимични маркери, съпоставени с клинични и образни данни, помагат при поставяне на точна диагноза. За да илюстрираме приложението на този комплексен диагностичен подход, представяме случай на 29-годишен мъж. Първоначално го диагностицирахме с доброкачествени мезотелни инклузии в шиен лимфен възел, които приехме за усложнение на прекарана инфекция с COVID-19. Няколко седмици по-късно, след анализ на данните от ново образно изследване, пре­поръчахме получаване на биопсична проба от коремната кухина и диагностицирахме злокачест­вен епителоиден мезотелиом

Публикуван

2024-05-31

Брой

Раздел (Секция)

Статии