ИМУНОТЕРАПИЯ-ИНДУЦИРАН ПНЕВМОНИТ – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Автори

  • Alexander Tsakov Heart and Brain , Pleven
  • Ilia Krachunov

Ключови думи :

белодробен карцином , имунотерапия, чекпойнт инхибитори, пневмонит, имуномедиирани нежелани събития

Абстракт

Белодробният карцином остава водеща причина за смъртност, свързана с онколо­гично заболяване. Имунотерапията с чекпойнт инхибитори, като ниволумаб и пембролизу­маб, е ефикасна опция за лечение на недребноклетъчен белодробен карцином, която води до удължаване на преживяемостта без прогресия на болестта, в сравнение с конвенционална­та химиотерапия. Иновативният тип медикаменти обаче дефинира различен тип странични реакции – имуномедиирани нежелани събития (irAEs), които могат да засегнат почти всеки един орган и система. Имуномедиираният пневмонит е сравнително нечесто, но сериозно и потенциално животозастрашаващо състояние. Засяга 2-4% от пациентите на монотерапия и до 6,6% от пациентите на комбинирана имунотерапия. Липсва утвърден подход в лечението на имуномедиираните нежелани събития. Представяме клиничен случай на 54-годишен мъж с верифициран недребноклетъчен карцином на белия дроб, преминал един курс комбинирана имунотерапия с ниволумаб и ипилимумаб, индуцираща grade 3 по скалата на CTCAE (Common Terminology Criteria for Adverse Effects) пневмонит, хепатит и кожна токсичност, налагащи спешна хоспитализация. Проведена е пулсова терапия с кортикостероиди, с последващо на­маление на дозата в продължение на 5 седмици. Случаят е в подкрепа на ефективността на пулсовата терапия с кортикостероиди при лечението на тежък имуномедииран пневмонит (G3), рефрактерен на стандартните високи дози КС, комбиниран с чернодробна и кожна ток­сичност.

Публикуван

2024-05-31

Брой

Раздел (Секция)

Статии