ПАЦИЕНТКА С ТРАНЗИТОРНИ ИСХЕМИЧНИ АТАКИ И ВИСОКОСТЕПЕННА СТЕНОЗАНА ДЯСНАТА ВЪТРЕШНА КАРОТИДНА АРТЕРИЯ. КАК ДА ПРЕДОТВРАТИМНАСТЪПВАНЕТО НА ИСХЕМИЧЕН МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ? КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Автори

  • Stoyan Bozhinov Dr
  • Pavlin Pavlov
  • Plamen Bozhinov

Ключови думи :

транзиторна исхемична атака, исхемичен мозъчен инсулт/предотвратяване, съвременни диагностични и терапевтични подходи

Абстракт

Транзиторната исхемична атака (ТИА) е спешно състояние в неврологич­ната практика, характеризиращо се с остро настъпващ фокален неврологичен дефицит, дъл­жащ се на преходна исхемия на главния мозък, гръбначния мозък или ретината, без прогресира до тъканна увреда. Еволюцията на образните методи и новите терапевтични интервенции промениха представите за поведение при ТИА, засилвайки важността на бързата и прециз­на оценка, като и разграничаването от други имитиращи състояния, като основен фактор при определяне на последващото превантивно и терапевтично поведение. Клиничен случай: Представяме случай на 62-годишна жена с неколкократно повтарящи се в рамките на месец симптоми на ТИА, включващи говорни нарушения, изкривяване на лицето, изтръпване на езика и слабост в левите крайници. Въпреки проведените амбулаторни консултации и образни изслед­вания без данни за исхемични огнища епизодите продължават, като в крайна сметка при паци­ентката се развива остатъчна слабост в левите крайници. При постъпването в Неврологична клиника е проведена спешна КТ мозъчна ангиография с данни за остър исхемичен инсулт в те­риторията на дясна средна мозъчна артерия с високостепенна стеноза на дясната вътрешна каротидна артерия. Пациентката преминава успешно през импланация на стент на дясната вътрешна каротидна артерия с последваща двойна антитромботична терапия. Двигателна­та рехабилитация, съчетана с репетитивна транскраниална магнитна стимулация (ТМС) во­дят до значително двигателно възстановяване в рамките на дни. Заключение: Навременната оценка, точната диагноза и незабавната интервенция са задължителни при всички пациенти с ТИА и жизнено важни за предотвратяването на исхемичен мозъчен инсулт. Сътрудничест­вото между отделенията по неврология и инвазивна кардиология улеснява оптималната грижа за пациентите, като подчертава важността на съвременните диагностични и терапевтични подходи в условията на остра мозъчна исхемия.

Публикуван

2024-05-31

Брой

Раздел (Секция)

Статии