КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ ЕНДОВАСКУЛАРНО И ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЯТРОГЕННА А-В ФИСТУЛА

Автори

  • Ива Костадинова Bulgaria

Ключови думи:

А-В фистула, ДВТ, стентграфт, ятрогенна А-В фистула

Резюме

Въведение
Артерио – венозната (А-В) фистула представлява абнормална комуникация между артерия и вена. А-В фистулите могат да бъдат вродени или придобити като етиологията на придобитите включва травма или ятрогения. Представяме случай на ятрогенна А-В фистула след извършена оперативна интервенция (микродискектомия) в лумбален отдел на гръбначния стълб.
Клиничен…случай
  Жена на 49 години бе хоспитализирана в Клиника по Съдова хирургия към МБАЛ „Сърце и мозък“, гр. Плевен с оплаквания от оток, посиняване и чувство за мравучкане в ляв долен крайник след извършени три оперативни интервенции в лумбален отдел на гръбначен.стълб.
 Компютър томографската ангиография установи наличие на комуникация между общата илиачна артерия в ляво и едноименната.вена.
 Пациентката бе преценена като подходяща за ендоваксуларно лечение – имплантация на стентграфт в общата илиачна артерия. На първи следоперативен ден при контролна ехография в областта на пункционното място се установи наличие А-В комуникация между общата феморална артерия и повърхностен венозен варикс. С мнение за вторично затваряне на комуникацията, пациентката е дехоспитализирана с клинично подобрение. На първи контролен преглед се установи персистиране на наличната комуникация, поради което е рехоспитализирана за оперативно лигиране на А-В фистулата. Оперативната интервенция бе извършена с локална анестезия, без реанимационен престой с раздвижване в пълен обем на първи следоперативен.ден.
 Пациентката бе изписана на втори следоперативен ден с двойна антиагрегантна терапия.за.дома.
Заключение
  А-В фистулите са заболявания, които водят до влошаване качеството на живот на пациентите.
  В диференциално-диагностичен план на първо място стои дълбоката венозна тромбоза (ДВТ).
 Точно поставената диагноза определя метода на лечение. С напредването на ендоваскуларните техники, този вид лечение се е превърнало в метод на избор при поставяне на диагноза А-В фистула.

Публикувано

2022-04-15

Издание

Раздел

Articles