ВТОРИЧНО ОТВОРЕН FORAMEN OVALE – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Автори

  • Martin Sirakov Doctor

Ключови думи :

дефект на междупрeдсърната преграда/вторично отворен

Абстракт

Представяме клиничен случай на 78 годишен мъж с анамнеза за преживян инфарк на миокарда със ST- елевация (STEMI) на предна стена на лява камера (ПСЛК), едноклонова коронарна болест с проведена перкутанна коронарна интервенция (PCI) и имплантирани два медикамент излъчващи стента в лява предна низходяща артерия (LAD), който е хоспитализиран по споешност по повод данни за хипотония, новопоявил се задух при минимални физически усилия и олигоурия. С ЕхоКГ данни за силно намалена систолна функция на лява камера и прояви на сърдечна недостаъчност. Известо перманентно предсърдно мъждене, антокоагулиран. От проведените изследвания се обективизира белодробен тромбемболизъм. В хода на пролежаването се установи ехокардиографски вторично отворен дефект на междупердъсрната преграда при ниско налягане в десни кухини и реализиран пароксизмален исхемичен инсулт. След обсъждане на мултидисциплинарен колегиум от кардиолог, кардиохирург и анестезиолог, пациентът се прецени като високорисков за оперативно лечение въпреки възможността за приложение на Идаруцизумаб се взе решение за продължаване на консервативния подход до стабилизиране състоянието на пациента. Въпреки усилията на целия екип изхода от заболяването за пациента беше неблагоприятен.

Публикуван

2023-02-15

Брой

Раздел (Секция)

Статии