ГИГАНТСКИ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЕН СТРОМАЛЕН ТУМОР НА СТОМАХА – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Автори

  • Yonko Georgiev Heatr and Brain Burgas
  • Zekie Kasimova
  • Anatoliy Karashmalakov

Ключови думи :

гигантски гастроинтестинален стромален тумор, субтотална гастректомия

Абстракт

Гастроинтестиналните стромални тумори (ГИСТ) са най-честата мезенхимна неоп­лазма на храносмилателния тракт. Възниквайки от клетките на Кахал, ГИСТ може да бъде от­крит във всеки кух орган на храносмилателната система. Представяме случай на 64-годишна пациента с КАТ данни за голяма формация по голямата кривина на стомаха с размери 20 х 18 cm, оперирана в обем субтотална гастректомия, с резултат от трайното хистологично изслед­ване – ГИСТ на стомаха, позитивен на CD34 и CD117. Въпреки че ГИСТ на стомаха не е рядка нозологична единица, достигането до такива големи размери е казуистика.

Публикуван

2023-10-02

Брой

Раздел (Секция)

Статии