ИНФЕКЦИОЗЕН ЕДНОКАРДИТ НА СЪРДЕЧЕН ДИВАЙС ПРИЧИНЕН ОТ STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Автори

  • admin admin

Ключови думи :

сърдечен дивайс, инфекциозен ендокардит

Абстракт

Представяме клиничен случай на пациент с доказан инфекциозен ендокардит на сърдечния дивайс, причинен от Staphylococcus epidermidis, лекуван с АБ по антибиограма, насочен за отстраняване на пейсмейкърните проводници. Пациентът е с известна дилатативна кардиомиопатия, одобрен за сърдечна трансплантация, включен в листата на чакащите. Целта на настоящия клиничен случай е да повиши осведомеността за CDE (Cardiac device-related endocarditis) сред клиницистите при пациенти със сърдечни устройства и персистиращ фебрилитет.

Публикуван

2021-04-02

Брой

Раздел (Секция)

Статии